Ako a kedy vrátiť tovar pri nákupe cez internet?

1813

Radi nakupujete cez internet, ale občas vám dvihne krvný tlak doručenie poškodeného alebo nesprávneho tovaru? Spoznajte vaše práva, ktoré pri nákupe cez internet určuje zákon.

Nákup cez internet jednoznačne šetrí čas a rozširuje naše možnosti nakúpiť. Za pár minút môžeme „navštíviť“ desiatky obchodov a objednať tovar za najlepšiu cenu. Na druhej strane, najväčším mínusom nákupovania cez internet je, že tovar nevidíme „naživo“ a nemôžeme sa ho dotknúť. A potom môže prísť sklamanie… Tovar, ktorý nám prišiel z e-shopu,

 • sa nám vôbec nepáči.
 • je poškodený.
 • je veľký/malý.
 • je úplne iný ako na fotografiách.
 • už jednoducho nechcem.

A práve v takýchto prípadoch môžete využiť vaše práva.

Chcem vrátiť tovar

Nákup cez internet a vaše práva

Pri nákupe cez internet ste ako konečný spotrebiteľ , teda ak nenakupujete tovar na živnosť alebo s.r.o, chránený zákonmi:

 • č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,
 • 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nákup cez internet a právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu – právo vrátiť tovar

Zo zákona máte právo pri nákupe cez internet odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V odstúpení od zmluvy môžete, ale nemusíte udať dôvod, prečo od kúpnej zmluvy odstupujete a tovar vraciate späť.

Ako postupovať, keď chcete tovar e-shopu vrátiť?

Vaše právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť u predávajúceho listom alebo mailom.  Použiť môžete aj formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý vám musí predávajúci zo zákona zaslať mailom spolu s obchodnými podmienkami.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy zvyčajne internetové obchody posielajú v 1. potvrdzujúcom maile k vašej objednávke.

Ak ste tlačivo na odstúpenie od kúpnej zmluvy  vo svojich mailoch či na stránke eshopu nezaregistrovali, môžete:

 1. kontaktovať predávajúceho,
 2. napísať vlastné odstúpenie od zmluvy. Predávajúci ho musí akceptovať.

Odstúpenie od zmluvy môžete poslať predávajúcemu:

 • spolu s tovarom, ktorý vraciate,
 • samostatne, najlepšie ako doporučený list, aby ste mali doklad o jeho odoslaní.

Nezabudnite v odstúpení od zmluvy uviesť číslo bankového účtu, na ktorý vám má predávajúci vrátiť peniaze, resp. uviesť adresu, ak chcete vrátiť peniaze na adresu poštovou poukážkou.

Príklad: Zásielku z e-shopu ste prevzali  2. marca , ale s objednaným tovarom nie ste spokojní. Posledný deň na odstúpenie od zmluvy je 16. 3. Najneskôr v tento deň musíte predajcovi písomne( listom alebo mailom) zaslať vaše odstúpenie od kúpnej zmluvy.


Pozor, tovar môžete vrátiť aj neskôr:

1. Ak vám predávajúci poskytol informácie o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. V takomto prípade lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

2. V prípade, že ste neboli vôbec informovaní o vašom práve vrátiť tovar pri nákupe cez internet, môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť a tovar predávajúcemu vrátiť aj po 12 mesiacoch a 14 dňoch.

Pri nakupovaní cez internet môžete odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred doručením tovaru. Obchodník si nesmie účtovať žiadny storno poplatok.

Chcete vrátiť tovar, ktorý ste používali?

Ako spotrebiteľ zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Za zníženie hodnoty tovaru nenesiete zodpovednosť, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o vašom práve odstúpiť od zmluvy.

Kedy budete mať späť peniaze za vrátený tovar?

Zo zákona vám musí predávajúci pri odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť všetky platby, ktoré ste  uhradili na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov,  bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Pozor, nemáte nárok na vrátenie poštovného, ktoré ste vy uhrádzali na pošte alebo kuriérskej spoločnosti pri odoslaní tovaru späť predávajúcemu.

Nákup cez internet a vrátenie peňazí

Vaše povinnosti, ktoré si musíte splniť pri odstúpení od kúpnej zmluvy

Zo zákona ste povinní najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať osobne. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Lehota do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste tovar odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znášate iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť informovať vás o vašom práve o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Pri vrátení tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy, platíte poštovné vy a nemáte nárok vymáhať si ho od e-shopu.

Tovar, ktorý nemôžete vrátiť ani pri kúpe cez internet

Keď tovar pri nemôžete vrátiť

Zákon 102/2014 Z.z. presne definuje aj tovar, pri ktorom nemôžete odstúpiť od kúpnej zmluvy, teda ho nemôžete vrátiť.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Ako to je s vrátením tovaru v klasickom obchode?

Možnosť vrátiť tovar, teda odstúpiť od kúpnej zmluvy, máte podľa zákona len pri nákupe na diaľku: cez internet, telefonicky,…

Vrátenie tovaru v obchode

Ak nakúpite v kamennej predajni, máte zo zákona právo na vrátenie, resp. výmenu tovaru len v prípade, ak túto možnosť prevádzka obchodu ponúka. Teda ak predávajúci možnosť vrátenia alebo možnosť výmeny výrobku za iný deklaruje verejne – nápisom v predajni, na pokladničnom bloku alebo vo všeobecných obchodných podmienkach. Vtedy je povinný dodržiavať ním stanovené podmienky. .

Odporúčame, aby ste sa ešte pred zaplatením nákupu v predajni, informovali predavača, či môžete tovar prísť vrátiť a do koľkých dní.

Ak možnosť vrátenia tovaru v určitej lehote od kúpy kamenný obchod neponúka, predávajúci vám tovar, ktorý ste u neho zakúpili nemusí vziať späť.


Čo robiť, ak vám príde domov tovar poškodený?

 1. Ak pri preberaní zásielky z e-shopu vidíte, že krabica je poškodená, tovar nemusíte vôbec prebrať.
 2. Ak zistíte poškodenie zakúpeného tovaru až po vybratí z krabice, máte 3 možnosti:
 • Kontaktovať predávajúceho a požiadať ho o výmenu tovaru za nový, nepoškodený, resp. zaslanie len poškodenej časti.
 • Odstúpiť od kúpnej zmluvy a tovar predávajúcemu vrátiť.

Každý seriózny obchod vezme náklady za výmenu tovaru, resp. vrátenie poškodeného tovaru  na seba, teda vy by ste za výmenu, resp. vrátenie poškodeného tovaru nemali hradiť ani cent.

 • treťou možnosťou je poškodený tovar u predávajúceho reklamovať.

Ak zvolíte  túto možnosť, počítajte s tým, že predávajúci na vybavenie vašej reklamácie má zo zákona stanovených až 30 dní. Preto v prípade, keď vám príde z e-shopu poškodený tovar, uprednostnite radšej 1. alebo 2. možnosť .

Doručenie poškodeného tovaru väčšinu z nás v prvom momente rozčúli a našu zlosť si vybijeme na prvom zamestnancovi na zákazníckej linke. Ale z osobných skúseností viem, že vo väčšine prípadov doručenie poškodeného tovaru zákazníkovi nie je chybou e-shopu.

Poškodený tovar - nákup cez internet

Tovar putuje od výrobcu do veľkoskladov, odtiaľ do obchodov a až potom k vám, teda na tejto dlhej ceste sa mohol poškodiť už kdekoľvek. A uznajte, že ani v e-shopoch nemôžu kontrolovať tisícky tovarov, navyše, keď mnohé z nich sú originálne zabalené.

Na druhej strane, každý seriózny e-shop by sa vám mal za poškodený tovar ospravedlniť, vyriešiť váš podnet čo najskôr k vašej spokojnosti a niesť všetky náklady spojené s výmenou, resp. vrátením poškodeného tovaru, ktorý vám doručili.


Musíme tiež skonštatovať, že stále sa na internete nájdu aj rôzni špekulanti ale aj predajcovia, ktorí nepoznajú svoje povinnosti. Ak vám predajca odmietne prevziať tovar, ktorý chcete vrátiť, resp. vám neuhradí včas peniaze za vrátený tovar, potom môžete podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Aké sú vaše skúsenosti s vrátením tovaru? Napíšte nám ich do komentárov.

4.7/5 - (6 votes)